Obchodní a Platební Podmínky

 

Don Miguel Habana
provozuje : Max Dallen s.r.o.
office : Veletržní 19
170 00 Praha 7

Tel :+420 606 651 229
email:
habana@maxdallen.com

                                    

I. Obchodní podmínky

 Tyto obchodní podmínky platí pro nákupy v obchodě Don Miguel Habana, jehož provozovatelem je obchodní společnost Max Dallen, s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících)

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím e-mailu nebo objednávkového formuláře obchodu Don Miguel Habana jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci obchodu Don Miguel Habana , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. S těmito údaji bude zacházeno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno následující den po obdržení objednávky. Přepravné se řídí platným sazebníkem České pošty. Don Miguel Habana si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem, nebo telefonicky.

 IV. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem obchodu Don Miguel Habana a právním řádem platným v ČR. Reklamační řád obchodu Don Miguel Habana je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

 V. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží /včetně přepravného či poštovného/ uvedenou v nabídce obchodu Don Miguel Habana. Odeslanou objednávkou /návrhem kupní smlouvy/ je kupující neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

 

 REKLAMAČNÍ ŘÁD

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do třech dnů od převzetí zboží. Vznikne-li na zboží dodaném obchodem Don Miguel Habana reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Max Dallen, s.r.o, Veletržní 19,Praha 7, 170 00, resp. na e-mailové adrese: habana@maxdallen.com. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /je-li k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1 a 2 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit nebo zda si pro zboží přijede obchodní zástupce. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit doklad o zaplacení zboží. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

 

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 Při platbě za zboží můžete využít těchto možností: 

1)     Zálohová platba na bankovní účet :(zvolí-li zákazník platbu bankovním převodem obdrží po vyplnění objednávky a jejím závazném potvrzení od nás emailem společně s potvrzením objednávky zálohovou proforma fakturu a variabilní symbol /číslo objednávky/, který je nutný pro identifikaci platby. Poté zákazník převede resp. vloží částku uvedenou na proforma faktuře na náš účet . Zboží je expedováno okamžitě po ověření platby, v expediční době uvedené na objednávce.

 2)     Platba v hotovosti při převzetí zboží :(dobírka, obchodní zástupce). V tomto případě je nutno v objednávce uvést, zda na zboží bude vystavena faktura či jen daňový doklad.

3)     Platba platební kartou :je možná pouze v při osobním převzetí v prodejně.

 

 

 

U objednávek přesahujících cenu 5 000 Kč je poštovné i balné hrazeno prodávajícím

Back to Home Page